Faqja eshte ne ndertim e siper dhe mund te permbaje informacion te pa sakte!
Home / Archive for March, 2017

Urdher per klasifikimin e pagave per nepunesit per vitin 2017

Për miratimin e strukturës organizative të Bashkisë Kurbin, Institucionëve dhe Agjensive në varësi dhe klasat e pagave për nëpunëit civil në Bashki dhe Njësitë Administrative.