Faqja eshte ne ndertim e siper dhe mund te permbaje informacion te pa sakte!
Home / Njoftime

Plani Vendor i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve

Plani i Menaxhimit te Mbetjeve Kurbin

Mbledhja e Keshillit Bashkiak

Njoftim për pjesëmarrje në mbledhjen e Keshillit Bashkiak

Lajmerim per ekzekutim vullnetar

 

NJOFTIM PER VEND PUNE – Drejtor i Sherbimeve Publike

Për lëvizjen paralele  dhe ngritjen ne detyre   ne nivelin e mesem drejtues per plotesimin e vendit te lire te punes ne Administraten e Bashkise Kurbin   Në zbatim të Ligjit…

NJOFTIM PER VEND PUNE – Drejtor i Mjedisit

Për lëvizjen paralele  dhe ngritjen ne detyre   ne nivelin e mesem drejtues per plotesimin e vendit te lire te punes ne Administraten e Bashkise Kurbin   Në zbatim të Ligjit…

NJOFTIM PER VEND PUNE – Drejtor i Planifikimit te Ardhurave

Për lëvizjen paralele  dhe ngritjen ne detyre   ne nivelin e mesem drejtues per plotesimin e vendit te lire te punes ne Administraten e Bashkise Kurbin   Në zbatim të Ligjit…

NJOFTIM PER VEND PUNE – Drejtor i Finances

Për lëvizjen paralele  dhe ngritjen ne detyre   ne nivelin e mesem drejtues per plotesimin e vendit te lire te punes ne Administraten e Bashkise Kurbin   Në zbatim të Ligjit…

NJOFTIM PER VEND PUNE – Drejtor i BNJ & Juridike

Për lëvizjen paralele  dhe ngritjen ne detyre   ne nivelin e mesem drejtues per plotesimin e vendit te lire te punes ne Administraten e Bashkise Kurbin Në zbatim të Ligjit nr.152/2013,…

NJOFTIM PER VEND PUNE – Drejtor I Ndihmes Ekonomike & Mireqenies Sociale

Për lëvizjen paralele  dhe ngritjen ne detyre   ne nivelin e mesem drejtues per plotesimin e vendit te lire te punes ne Administraten e Bashkise Kurbin   Në zbatim të Ligjit…

NJOFTIM PER VEND PUNE – Pergjegjes i Sektorit te Mireqenies Sociale

Për lëvizjen paralele  dhe ngritjen ne detyre   ne nivelin e ulet drejtues per plotesimin e vendit te lire te punes ne Administraten e Bashkise Kurbin                     Në zbatim të Ligjit…