Faqja eshte ne ndertim e siper dhe mund te permbaje informacion te pa sakte!
Home / Njoftime

NJOFTIM PER VEND PUNE – Pergjegjes i Sektorit te Kontabilitetit

Për lëvizjen paralele  dhe ngritjen ne detyre   ne nivelin e ulet drejtues per plotesimin e vendit te lire te punes ne Administraten e Bashkise Kurbin Në zbatim të Ligjit nr.152/2013,…

NJOFTIM PER VEND PUNE – Pergjegjes i Sektorit Veterinarise,Pyje, Kullota, Mjedisi & Vaditje

Për lëvizjen paralele  dhe ngritjen ne detyre   ne nivelin e ulet drejtues per plotesimin e vendit te lire te punes ne Administraten e Bashkise Kurbin           …

NJOFTIM PER VEND PUNE – Pergjegjes i Sektorit Monitorimit te Investimeve dhe Transportit

Për lëvizjen paralele  dhe ngritjen ne detyre   ne nivelin e ulet drejtues per plotesimin e vendit te lire te punes ne Administraten e Bashkise Kurbin Në zbatim të Ligjit nr.152/2013,…

NJOFTIM PER VEND PUNE – Pergjegjes i Sektorit Juridik

Për lëvizjen paralele  dhe ngritjen ne detyre   ne nivelin e ulet drejtues per plotesimin e vendit te lire te punes ne Administraten e Bashkise Kurbin   Në zbatim të Ligjit…

NJOFTIM PER VEND PUNE – Pergjegjes i Ndihmes Ekonomike

Për lëvizjen paralele  dhe ngritjen ne detyre   ne nivelin e ulet drejtues per plotesimin e vendit te lire te punes ne Administraten e Bashkise Kurbin   Në zbatim të Ligjit…

NJOFTIM PER VEND PUNE – Drejtor i Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit

Për lëvizjen paralele  dhe ngritjen ne detyre   ne nivelin e mesem drejtues per plotesimin e vendit te lire te punes ne Administraten e Bashkise Kurbin   Në zbatim të Ligjit…

NJOFTIM PER VEND PUNE – Pergjegjes i Sektorit Teknik dhe Planifikimit Teritorit

Për lëvizjen paralele  dhe ngritjen ne detyre   ne nivelin e ulet drejtues per plotesimin e vendit te lire te punes ne Administraten e Bashkise Kurbin   Në zbatim të Ligjit…

NJOFTIM PER VEND PUNE – Pergjegjes i Sektorit Pranimit Dokumentave, Regjistrimit te Integruar te Teritorit

Për lëvizjen paralele  dhe ngritjen ne detyre   ne nivelin e ulet drejtues per plotesimin e vendit te lire te punes ne Administraten e Bashkise Kurbin   Në zbatim të Ligjit…

NJOFTIM PER VEND PUNE – Pergjegjes i Burimeve Njerezore, TIK dhe Protokoll Arshive

NJOFTIM PER VEND PUNE Për lëvizjen paralele  dhe ngritjen ne detyre   ne nivelin e ulet drejtues per plotesimin e vendit te lire te punes ne Administraten e Bashkise Kurbin  …

Njoftim për tu konsultuar me Planin e Përgjithshëm Vendor Kurbin.

Të nderuar qytetarë të Kurbinit, më poshtë po ju paraqesim linkun, ku mund të konsultoheni me punën e deritanishme për Planin e Përgjithshëm Vendor Kurbin. https://goo.gl/c4A28A Gjithashtu javën e ardhëshme,…