Faqja eshte ne ndertim e siper dhe mund te permbaje informacion te pa sakte!
Home / Vendime

Urdher per klasifikimin e pagave per nepunesit per vitin 2017

Për miratimin e strukturës organizative të Bashkisë Kurbin, Institucionëve dhe Agjensive në varësi dhe klasat e pagave për nëpunëit civil në Bashki dhe Njësitë Administrative.

Vendim i Keshillit 2017

SCAN_20180108_145329160

Vendim i Keshillit Bashkiak Nr.:00 Dt.: 00.00.0000

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aliquam fugiat saepe, cum hic molestias, incidunt a animi soluta magnam commodi molestiae deserunt quia repudiandae doloremque autem velit numquam qui vel.

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 1 Dt.: 00.00.0000

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quidem quibusdam sapiente sequi quam ea, totam, voluptatibus unde voluptates, delectus voluptate architecto earum, similique dignissimos impedit alias dolor nesciunt aut expedita.

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 00 Dt.: 00.00.0000

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quidem quibusdam sapiente sequi quam ea, totam, voluptatibus unde voluptates, delectus voluptate architecto earum, similique dignissimos impedit alias dolor nesciunt aut expedita.

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 0 Dt.: 00.00.000

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quidem quibusdam sapiente sequi quam ea, totam, voluptatibus unde voluptates, delectus voluptate architecto earum, similique dignissimos impedit alias dolor nesciunt aut expedita.