Faqja eshte ne ndertim e siper dhe mund te permbaje informacion te pa sakte!
Home / Struktura Organizative

Struktura Organizative

Për miratimin e strukturës organizative të Bashkisë Kurbin, Institucionëve dhe Agjensive në varësi dhe klasat e pagave për nëpunëit civil në Bashki dhe Njësitë Administrative

 

Bazuar ne  nenin 8, pika (c) dhe neni 64, pika (j)  e Ligjit Nr.139/2015, date 17.12.2015 “ Për Vetqeverisjen Vendore” pika 5 e ligjit nr. 147 datë 17.12.2015 “ Për buxhetin e shtetit në Republikën e Shqipërisë” , VKM Nr.915 datë 11.11.2015 “ Për transferimin në pronësi , nga Këshillat e Qarqeve te Bashkitë, të rrjetit të rrugëve rurale dhe të aseteve të luajtëshme e të paluajtëshme të ndërmarrjeve të mirmbajtjes së këtyre rrugëve”, si dhe Vendimit të Këshillit të Bashkisë Nr.4  date 09.02.2016 “ Për miratimin e buxhetit të vitit 2016 dhe  numërit maksimal të punonjësëve të aparatit të Bashkisë Kurbin, Institucioneve dhe Agjensive në varësi” ;

 

Urdhëroj:

I . Struktura organizative e Bashkisë Kurbin, Institucioneve dhe Agjensive në varësi të ketë përbërjen si më poshtë:

 

  1. Në administratëe Bashkisë   111 ( njëqind e njëmbëdhjetë) punonjës
  2. Në Njësitë administrative   22 (njëzet e dy)   punonjës
  3. Në institucionet në varësi të Bashkisë Kurbin   310 (treqind e dhjetë) punonjës

 

 

Nr. Emertimi i pozicionit Numëri Klasifikimi Statusi pozicionit
1 Kryetar i Bashkise 1 (njw) KP ZP
2 Zv/kryetar i Bashkise 2 (dy) KP EP
3 Sekretari i Përgjithshëm 1 (njw) I – b NC
4 Sekretar i Keshillit te Bashkise 1(njw) II-b EP
Kabineti i Kryetarit 3 (tre)
5 Drejtor i kabinetit 1(nje) II-b KP
6 Zëdhënës i kryetarit  dhe këshilltar për mediat. 1(nje) III-a/1 KP
7 Sekretar i Kryetarit 1(nje) IV-b KP
Auditi i Brendshëm                                         2(dy)    
8 Përgjegjësi i Sektorit të Auditit të Brendshëm (ekonomist, jurist) 1(një) KP
9 Specialist per auditin e brendshem (ekonomist) 1 (nje) KP
Zyra e mardhenjes me komunitetin 2(dy)    
10 Përgjegjës i zyrës 1 (nje) KP
11 Specialist 1(nje) KP
Drejtoria e Financës 12 (dymbëdhjetë)    
12 Drejtori i financës 1 (një) II-b NC
Sektori  i aseteve dhe statistikave. 3 (tre)
13 Përgjegjës Sektori  (ekonomist ose jurist) 1 (nje) III-a/1 NC
14 Specialist  per asetet  (topograf) 1 (nje) IV-a NC
15 Specialist i te ardhurave dhe statistikave (ekonomist) 1 (një) IV-a NC
 Sektori i kontabilitetit 8 (tetë)
16 Pergjegjesi sektorit të kontabilitetit 1  (nje) III-a/1 NC
17 Specialist kontabiliteti 1 (nje) IV-a NC
18 Specialist i pagave 1  (nje) IV-a NC
19 Specialiste i veprimeve me thesarin 1 (nje) IV-a NC
20 Specialist i prokurimeve 1  (nje) IV-a NC
21 Spec. i vepr. finance. me drejt. dhe  Njësitë  Administrative 1 (nje) IV-a NC
22 Arkëtar 1  (nje)
23 Magazinier 1 (nje)
Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit te Teritorit 13 (trembedhjetë)    
24 Drejtori 1 (një) II-b NC
SektoriTeknik dhe Planifikit Teritorit 6 (gjashtë)
25 Përgjegjës sektori (Inxhinier) 1  (nje) III-a/1 NC
26 Arkitekt ose Urbanist 1 (nje) IV-a NC
27 Inxhinier ndertimi 1  (nje) IV-a NC
28 Inxhinier Mjedisi 1 (nje) IV-a NC
29 Inxhinier Gjeodet 1  (nje) IV-a NC
30 Inxhinier elektrik 1 (nje) IV-a NC
Sektori pranimit dok. regjistrimit dhe integ. teritorit 3  (tre)
31 Përgjegjs  sektori, jurist 1 (nje) III-a/1 NC
32 Specialist i menaxhimit te dokumentacionit 1  (nje) IV-a NC
33 Speialit i regjistrit të integruar 1 (nje) IV-a NC
Sektori i Planifik.  Zhvillimit Ekonomik dhe Integrimit nw BE 3 (tre)
34 Pwrgjegjws Sektori  , Ekonomi -Finance 1 (nje) II-a/1
35 Specialist i planifikimit tw zhvillimit ekonomik,  inxhinier 1 (nje) IV-a
36 Specialist i Integrimit ne BE, Ekonomist, jurist, inxhinier ndertimi 1 (nje) IV-a
Drejtoria e  Sherbimeve Publike 7 (shtate)
37 Drejtor 1 një) II-b NC
Sektori  i monitorimit të invest. dhe  transportit.                      3 (tre)
38 Përgjegjës sektori dhe supervizor 1 (një) III-a/1 NC
39 Specialist i mbetjeve urbane dhe Supervizor i Sipermarrjeve Private 1 (nje) IV-a NC
40 Specialit transporti 1  (nje) IV-a NC
Sektori i emergjencave civile dhe strehimit 3 (tre)
41 Përgjegjës sektori 1 (nje) III-a/1 NC
42 Specialist për emergjencat inxhinier ndertimi ,urbanist etj. 1  (nje) IV-a NC
43 Specialist për strehimin . 1 (një) IV-a NC
Drejtoria e Mjedisit 6 (gjashtë)
44 Drejtor 1 (një) II-b NC
Sektori i Mbr.  Menaxh. te Tokes, kullimit, vaditjes   3 (tre)
45 Përgjegjës sektori (Agronom) 1 (nje) III-a/1 NC
46 Specialist i bujqësisë (Agronom) 1  (nje) IV-a NC
47 Specialist per vaditjen dhe kullimin (Topograf) 1 (një) IV-a NC

Sektori i veterinarië ,

mjedisi & turizëm

2 (dy)
48 Pergjegjes sektori mjek veteriner 1 (nje) III-a/1 NC
49 Specialist per Mjedisi & Turizëm (Ing. Mjedisi) 1  (nje) IV-a NC
Drejtoria e planifikimit të ardhurave 11 (njëmbëdhje)
50 Drejtor 1 (një) II-b NC
Sektori i menaxh. të të ardhur. dhe veprimeve me financën 3 (tre)
51 Përgjegjës sektori 1 (nje) III-a/1 NC
52 Specialist regjistri 1  (nje) IV-a NC
53 Specialist i veprimeve me financën dhe specialist i trgut 1 (një) IV-a NC
Sektori i inspektorëve të terenit 7 (shtatë)
54 Prgjegjës sektori 1 (një) III-a/1 NC
55 Inspektorë të terrenit 6 (gjashtë) IV-a NC
Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe juridike                                                                 15 (pesëmbëdhjetë)
56 Drejtor 1 (nje) II-b NC
Sektori  juridik dhe prokurimeve. 4 (katër)
57 Përgjegjë sektori, jurist 1 (një) III-a/1 NC
58 Specialist jurist 1(nje) IV-a NC
59 Jurist  per prokurimet 1(nje) IV-a NC
60 Specialist per prokurimet 1 (nje) IV-a
Sektori i Burimeve Njerëzore, T.I.K. & Protokoll Arshivë NC
61 Përgjegjës Sektori për Burimet Njerëzore 1(nje) III-a/1 NC
62 Specialist i Burimeve Njerëzore 1(nje) IV-a NC
63 Specialist Protokolli 1 (nje) IV-a NC
64 Specialist Arkivi 1 (nje) IV-a NC
65 Specialist T.I.K –ut dhe Kordinator per informimin 1 (nje) IV-a
66 Sanitare 3 (tre)
67 Shofer Administrate 2 (dy)
Drejtoria e Ndihmës Ekonomik &Mirëqenies Sociale 11 (njëmbëdhjetë)  
68 Drejtor 1 (një) II-b NC
Sektori i ndihmës ekonomike . 8 (tetë)
69 Përgjegjës sektori për ndihmën ekonomike 1 (një) III-a/1 NC
70 Administratorë 7(shtatë) IV-a NC
Sektori i mirqenjes sociale 2 (dy)
71 Përgjegjës sektori dhe specialist per barazinë gjinore 1 (nje) III-a/1 NC
72 Specialist i kujdesit social dhe  mbrojtjes së fëmijëve 1  (nje) IV-a NC
Drejtoria e Arsimit dhe Kulturës 3 (tre)    
73 Drejtor 1 (një) II-b NC
Sektori për Arsimin dhe Kulturën 2 (dy)
74 Përgjegjës sektori për arsimin parauniversitar dhe kulturën 1 (nje) III-a/1 NC
75 Specialist i Arsimit parashkollor dhe aktivitetet  kulturor & artistike 1  (nje) IV-a NC
Inspektoriati Mbrojtjes se Teritorit 5 (pesë)    
76 Kryeinspektor 1 (një) KP
77 Inspektor 4 (katër) KP
Policia Bashkiake 11 (njembedhjet)    
78 Kryeinspektor 1 (një) KP
79 Inspektor policie 1 (një) KP
80 Policë 8 (nente) KP
81 Shofer i Policisë Bashkiake 1 (një) KP
Zyra e Gjendjes Civile 3 (tre)    
82 Përgjegjës i Zyrës së gjendjes civile 1 (një) KP
83 Nëpunës 2 (dy) KP
QKB 2 (dy)    
84 Nëpunës sporteli 2 (dy) KP
Pallati i Kultures 12 (dymbëdhjetë)    
85 Pergjegjes i Pallatit të Kulturës 1(një) KP
86 Bibliotekare 2(dy) KP
87 Libralidhese 1 (nje) KP
88 Regjizor 1(një) KP
89 Skenograf 1(një) KP
90 Kompozitor 1(një) KP
91 Specialist i trashegimise kulturore 1(një) KP
92 Specialist i muzeut 1(një) KP
93 Specialist i akustikes skenike 1(një) KP
94 Specialist për qendrën e zërit dhe elektriçist 1(një) KP
95 Sanitare 1 (një) KP
Drejtoria e Sporteve 15(pesëmbëdhjetë    
96 Drejtor i Sporteve 1 (një) KP
Sektori i Sporteve dhe Aktiviteteve Sportive 6 (gjashte) KP
97 Pergjegjes Sektori 1 (një) KP
98 Inspektore 5 (pese) KP
Skuadra e punëtorëve të terreneve sportive 8 (tetë) KP
99 Brigadier 1(një) KP
100 Punonjes i terreneve sportive 5 (pesë) KP
101 Roje stadiumi 1 (një) KP
102 Sanitare 1 (një) KP
Sektori i Çerdhes se qytetit 11 (njëmbëdhjetë)  
103 Pergjegjes dhe kujdestare 1 (një) KP
104 Kujdestare (me arsim te larte) 1(një) KP
105 Kujdestare 6 (gjashtë) KP
106 Kuzhiniere 1(një) KP
107 Sanitare 1(një) KP
108 Roje 1(një) KP
Drejtoria Komunale 94 (nentedhjete e katër)  
109 Drejtor 1(një) KP
110 Financier 1(një) KP
111 Inxhinier ndertimi 1(një) KP
112 Teknik ndertimi 1(një) KP
113 Elektriçist 2 (dy) KP
114 Marangoz 1(një) KP
115 Manovrator 1(një) KP
116 Shofer 1(një) KP
117 Roje 1(një) KP
Skuadra e punëtorëvë të komunales Laç 37 (tridhjetë e shtatë)
118 Brigadier 1 (një) KP
119 Punëtorë 36 (tridhjetë e gjashtë)
 Skuadra e punëtorëvë të  komunales Mamurras 23 (njëzet e tre)
120 Brigadier 1 (një) KP
121 Marangoz 1
122 Punëtorë 21 (njëzet e nje)
 Skuadra e punëtorëvë të komunales Milot 20 (njezet)
123 Brigadier 1 (një) KP
124 Elektricist 1 nje)
125 Punëtorë 18 (tetëmbëdhjetë)
Grupi i punëtorëvë  të komunales Fushë – Kuqe 4 (kater)
126 Punëtorë 4 (kater) KP
Njësia Administrative Mamurras 9 (nente)    
127 Administrator 1 (një)
128 Specialist Kadastre 1(një) IV-a
129 Specialist Veteriner 1(një) IV-a
130 Specialist për Arsimin dhe protokoll – arshiven 1(një) IV-a
131 Inspektor për emergjencat civile 1(një) IV-a
132 Inspektor për mbrojtjes civile 1(një) KP
133 Sanitare 1(një) KP
134 Nëpunës të gjendjes civile 2 (dy) KP
Njësia Administrative Milot 7 (shtatë)    
135 Administrator 1(një)
136 Specialist Kadastre 1(një) IV-a
137 Specialist Veteriner dhe specialist i protokoll arshivës 1(një) IV-a
138 Inspektor për emergjencat civile 1(një) IV-a
139 Inspektor per mbrojtjen civile 1(një) KP
140 Nëpunës i gjendjes civile 1 (një) KP
141 Sanitare 1(një) KP
Njësia Administrative Fushë – Kuqe 6 (gjashtë)
142 Administrator 1(një) KP
143 Specialist Kadastre 1(një) IV-a
144 Inspektor per emergjencat civile  dhe specialist i protokoll arshivës 1(një) IV-a
145 Specialit per mbrojtjen civile 1(një) KP
146 Nëpunës i gjendjes civile 1 (një) KP
147 Sanitare 1(një) KP
Agjenësia e arimit parashkollor dhe e sshërbimeve në arsim 128(njëqind e njëzet e tetë)    
148 Edukatore kopështi 73(shtatëdhjetë e tre) KP
149 Sanitare 48 ( dyzet e tetë) KP
150  Roje 7 ( shtatë) KP
Sektori i Qendrës kulturore të fëmijëve      6 ( gjashtë)    
151 Drejtor 1 (një) KP
152 Përgjegjës sektori 1 (një) KP
153 Inspektor i QKF 1(një KP
154 Përgjegjës sektori 1(një)
155 Inspektor 1(një) KP
156 Sanitare 1(një) KP
Sektori i zjarrfikësave 17(shtatëmbëdhjetë)
157 Shef  stacioni 1 (një) KP
158 Komandant shërbimi 4 (katër) KP
159 Luftues 8 (tetë) KP
160 Shoferë 4  (katër) KP
Agjensia e  administrimit të pyjeve dhe kullotave 7 (shtatë)    
161 Drejtor (inxhinier pyjesh) 1 (një) KP
162 Përgjegjës sektori( inxhinier pyjesh) 1 (një) KP
163 Specialist i pyjeve dhe kullotave,( inxhinier pyjesh) 1 (një) KP
164 Specialist( inxhinier pyjesh) 1 (një) KP
165 Roje 3 (tre) KP
Agjensia e Kullimit dhe Vaditjes                             10 ( dhjetë)
166 Drejtor 1 (një) KP
167 Përgjegjës sektori, inxhinier hidroteknik 1 (një) KP
168 Manovratorë 4 (katër) KP
169 Punëtorë 4 (kater) KP
Agjensia e mirmbajtjes së rrugëve rurale                                                   10 (dhjetë)
170 Drejtor 1 (një)   KP
171 Përgjegjës Sektori Inxhinier ndertimi, urbanist, hidroteknik, etj. 1 (një)   KP
172 Specialist teknik i mesëm 1(një) KP
173  Punëtorë 7 (shtatë) KP

 

Administrata e Bashkisë Kurbin sëbashku me funksionet e deleguara ka gjithsej 111 (njëqin e njëmbëdhjetë) punonjës) Struktura e drejtorive dhe sektorëve  në varësi të Bashkisë Kurbin ka gjithsej 332 (treqin e tridhjetë e dy) punonjës. Gjithsej numëri i punonjësëve të Bashkisë Kurbin për vitin 2017 është 443 (Katërqin e dyzet e tre) punonjës.

Shënim: Me qëllim përballimin e situatave emergjente me volum dhe intensitet të lartë pune , për sektorë  specifikë apo me qellim shfrytëzimin e përkohshëm të ekspertizave teknike , institucioni mund të  lidhë   kontrata të përkohshme pune me afat të caktuar më pak se një vit kalendarik, me kohë të pjeshme ose jo 

  • Ngarkohet sektori i personelit, sektori i financës, drejtoritë e institucionëve në varësi dhe  Administratorët e Njësive Vendore, për zbatimin e këtij Urdhëri.
  • Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

 

 Kryetari i Bashkisë

Artur BARDHI