Faqja eshte ne ndertim e siper dhe mund te permbaje informacion te pa sakte!
Home / Struktura Organizative

Struktura Organizative

“PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS ORGANIZATIVE TË BASHKISË KURBIN, INSTITUCIONEVE DHE AGJENSIVE NË VARËSI DHE KLASAT E PAGAVE PËR NËPUNËSIT CIVIL NË BASHKI DHE NJËSITË ADMINISTRATIVE

PËR VITIN 2021”

 

Bazuar në nenin 8, pika (c) dhe neni 64, pika (j) e Ligjit Nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, Ligjin Nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, Ligjit 10405 datë 24.03.2011 “Për kompetencat e caktimit të pagave dhe shpërblimeve”, VKM Nr.177, datë 08.03.2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin Nr.165, datë 2.3.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore, për efekt page, dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve civilë e të punonjësve administrativë të njësive të vetëqeverisjes vendore”, VKM Nr.399, datë 03.05.2017 “Për përcaktimin e pagës në shkallë vendi”, Ligjit Nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, si dhe VKB Nr.158, datë 14.12.2020 “Për miratimin e pagës së punonjësve të Bashkisë Kurbin, Njësive dhe Institucioneve në varësi për vitin 2021”:

 

URDHËROJ:

I . Struktura organizative e Bashkisë Kurbin, Institucioneve dhe Agjensive në varësi të ketë përbërjen si  më poshtë:

 

  1. Në administratën e Bashkisë  180 (njëqind e tetëdhjetë) punonjës
  2. Në Njësitë administrative 49 (dyzet e nëntë)  punonjës
  3. Në institucionet në varësi            221 (dyqind e njëzet e një) punonjës

 

 

Nr. Emertimi i pozicionit Numëri Klasifikimi Statusi pozicionit
1 Kryetar i Bashkisë 1 (një) KP ZP
2 Zv/kryetar i Bashkisë 2 (dy) KP EP
3 Sekretari i Përgjithshëm 1 (një) I – b NC
4 Sekretar i Keshillit të Bashkisë 1(një) Ekiv. II-b EP
I Kabineti i Kryetarit 3 (tre)
5 Drejtori Kabinetit 1(një) II-b KP
6 Zëdhënës i kryetarit  dhe këshilltar për mediat 1(një) Ekiv.III-a/1 KP
7 Sekretar i Kryetarit 1(një) Ekiv.III-a/1 KP
II Auditi i Brendshëm                                       3(tre)    
8 Përgjegjës Sektori (ekonomist, jurist) 1(një) KP
9 Specialist për auditin e brendshëm (ekonomist) 1 (nje) KP
10 Specialist për auditin e brendshëm (jurist) 1 (nje) KP
III Njësia për koordinimin e integrimit Evropian dhe Ndihmës së Huaj 2(dy)
11 Përgjegjës sektori për programimin e zhvillimit dhe integrimit me BE 1 (një) III-a/1 NC
12 Specialiste  për projektet dhe Integrimin me BE 1(një) IV-a NC
IV Zyra One Stop Shop 4  (katër)    
13 Përgjegjës i zyrës 1 (një) KP
14 Specialist i zyrës 3  (tre) KP
V Drejtoria e Financës 14(katërmbëdhjetë)    
15 Drejtor 1 (një) II-b NC
Sektori  i zhvillimit ekonomik të aseteve dhe statistikave 3 (tre)
16 Përgjegjës Sektori  (ekonomist ose jurist) 1 (një) III-a/1 NC
17 Specialist  per asetet  (topograf) 1 (një) IV-a NC
18 Specialist i te ardhurave dhe statistikave (ekonomist) 1 (një) IV-a NC
Sektori i kontabilitetit 7(shtatë)
19 Përgjegjës i sektorit të kontabilitetit 1  (një) III-a/1 NC
20 Specialist kontabiliteti 1 (një) IV-a NC
21 Specialist i pagave 1  (një) IV-a NC
22 Specialist i veprimeve financiare me Njësitë Adminitrative 1 (një) IV-a NC
23 Specialist Finance 1 (një) IV-a NC
24 Arkëtar 1 (një) KP
25 Magazinier 1 (një) KP
Sektori i Buxhetit 3 (tre)
26 Përgjegjës Sektori 1 (një) III-a/1 NC
27 Specialist i Veprimeve me thesarin 1 (një) IV-a NC
28 Specialist Buxheti 1 (një) IV-a NC
VI Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit dhe Kontrollit të Teritorit 10 (dhjetë)    
29 Drejtor 1 (një) II-b NC
Sektori  i Planifikmit Teritorit 3 (tre)
30 Përgjegjës sektori (Inxhinier ose Arkitekt, Urbanist) 1  (një) III-a/1 NC
31 Arkitekt ,Urbanist ose Inxhinier ndërtimi 1 (një) IV-a NC
32 Inxhinier ndërtimi 1 (një) IV-a NC
Sektori Teknik dhe i GIS 3 (tre)
33 Përgjegjës Sektori Teknik (Inxhinier ose Arkitekt, Urbanist) 1  (një) III-a/1 NC
34 Inxhinier ndërtimi 1 (një) IV-a NC
35 Specialist Topograf 1  (një) IV-a NC
Sektori Juridik dhe i Menaxhimit Të Dokumentacionit 3  (tre)
36 Përgjegjës  sektori, jurist 1 (një) III-a/1 NC
37 Specialist per arkivën (Jurist ose Inxhinier) 1  (një) IV-a NC
38 Inxhinier Hidroteknik 1 (një) IV-a NC
VII Drejtoria e  Shërbimeve Publike 9 (nëntë)
39 Drejtor 1 një) II-b NC
Sektori  i Monitorimit të Investimeve dhe  Transportit                      2(dy)
40 Përgjegjës sektori dhe supervisor i monitorimit te investimeve 1 (një) III-a/1 NC
41 Specialist i mbetjeve urbane dhe Supervizor i Sipërmarrjeve Private 1 (një) IV-a NC
Sektori i Emergjencave Civile dhe Strehimit 6 (gjashtë)
42 Përgjegjës sektori per emergjencat civile 1 (një) III-a/1 NC
43 Specialist për emergjencat inxhinier gjeolog 1  (një) IV-a NC
44 Specialist për strehimin 1 (një) IV-a NC
45 Specialist për Emergjencat Civile 3 (tre) IV-a NC
VIII Drejtoria e Mjedisit 7 (shtatë)
46 Drejtor 1 (një) II-b NC
Sektori i Bujqësisë 4 (katër)
47 Përgjegjës sektori (Agronom) 1 (një) III-a/1 NC
48 Specialist i bujqësisë (Agronom) 1  (një) IV-a NC
49 Specialist Jurist 1 (një) IV-a NC
50  Topograf 1 (një) KP
Sektori i Veterinarisë, Mjedisit & Turizëm 2 (dy)
51 Përgjegjës sektori mjek veteriner 1 (një) III-a/1 NC
52 Specialist per Mjedisi & Turizëm (Ing. Mjedisi) 1  (një) IV-a NC
IX Drejtoria e planifikimit të ardhurave 18(tetëmbëdhjetë)
53 Drejtor 1 (një) II-b NC
Sektori i Menaxhimit të të Ardhurave Dhe Veprimeve Me Financën 6 (gjashtë)
54 Përgjegjës sektori 1 (një) III-a/1 NC
55 Specialist regjistri 2 (dy) IV-a NC
56 Specialist i veprimeve me financën 2 (dy) IV-a NC
57 Specialist transporti, inxhinier mekanik 1 (një) IV-a NC
Sektori i Inspektorëve të Terenit 11(njëmbëdhjetë)
58 Përgjegjës sektori 1 (një) III-a/1 NC
59 Agjentë Tatimorë 10 (dhjetë) KP
X Drejtoria e Burimeve Njerëzore 14 (katërmbëdhjetë)
60 Drejtor 1 (një) II-b NC
Sektori Burimeve Njerëzore 3  (tre)
61 Përgjegjës Sektori 1 (një) III-a/1 NC
62 Specialist i Burimeve Njerëzore 2 (dy) IV-a NC
Sektori Protokoll-Arkivës 7 (shtatë)
63 Përgjegjës Sektori 1 (një) III-a/1 NC
64 Specialist Arkivi 1 (një) IV-a NC
65 Sanitare 3 (tre) KP
66 Shofer Administrate 2 (dy) KP
Sektori i IT 3  (tre)
67 Përgjegjës Sektori 1 (një) III-a/1 NC
68 Specialist T.I.K –ut dhe Kordinator per informimin 1 (një) IV-a NC
69 Specialist T.I.K 1 (një) IV-a NC
XI Drejtoria Juridike dhe Prokurimeve Publike 8 (tetë)
70 Drejtor 1 (një) II-b NC
Sektori  juridik 4 (katër)
71 Përgjegjë sektori, (Jurist) 1 (nje) III-a/1 NC
72 Specialist Jurist 1 (nje) IV-a NC
73 Specialist Jurist 2 (dy) IV-a NC
Sektori  Prokurimeve 3 (tre)
74 Përgjegjës sektori, jurist 1 (një) III-a/1 NC
75 Specialist për prokurimet jurist 1 (një) IV-a NC
76 Specialist për prokurimet ekonomist 1 (një) IV-a NC
XII Drejtoria e Ndihmës Ekonomik &Kujdesit Social 15(pesëmbëdhjetë)    
77 Drejtor 1 (një) II-b NC
Sektori i Ndihmës Ekonomike 10 (dhjetë)
78 Përgjegjës sektori për ndihmën ekonomike 1 (një) III-a/1 NC
79 Administratorë 9 (nëntë) IV-a NC
Sektori i Mbrojtjes së Fëmijëve, Barazisë Gjinore Dhe Shëndetësisë 4 (katër)
80 Përgjegjës sektori dhe specialist për barazinë gjinore 1 (një) III-a/1 NC
81 Specialist i kujdesit social dhe  mbrojtjes së fëmijëve dhe shëndetësinë 3 (tre) IV-a NC
XIII Drejtoria e Arsimit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve 23 (njëzet e tre)    
82 Drejtor 1 (një) KP
Sektori për Arsimin, Kulturën dhe Rinisë 2 (dy)
83 Përgjegjës sektori për arsimin parauniversitar dhe Kulturën 1 (një) KP
84 Specialist i Arsimit parashkollor dhe Rinisë 1  (një) KP
Sektori i Sporteve dhe Aktiviteteve Sportive 10 (dhjetë)
85 Përgjegjës Sektori 1 (një) KP
86 Inspektorë 9 (nëntë) KP
Skuadra e Punëtorëve të Terreneve Sportive 10(dhjetë) KP
87 Përgjegjës Sektori 1(një) KP
88 Trajnier 1(një) KP
89 Brigadier 1(një) KP
90 Punonjes i terreneve sportive 5 (pesë) KP
91 Roje stadiumi 1 (një) KP
92 Sanitare 1 (një) KP
XIV Inspektoriati i Mbrojtjes së Teritorit 7 (shtatë)    
93 Kryeinspektor 1 (një) KP
94 Inspektor 5 (pesë) KP
95 Specialiste Juriste 1 (një) IV-a NC
XV Policia Bashkiake 12(dymbëdhjetë)    
96 Kryeinspektor 1 (një) KP
97 Policë 10 (dhjetë) KP
98 Shofer i Policisë Bashkiake 1 (një) KP
XVI Zyra e Gjendjes Civile 7 (shtatë)    
99 Përgjegjës i Zyrës së gjendjes civile 1 (një) KP
100 Nëpunës i Gjendjes Civile 2 (dy) KP
101 Nëpunës në Njësinë Administrative Milot 1 (një) KP
102 Nëpunës në Njësinë Administrative Fushë-Kuqe 1 (një) KP
103 Nëpunës në Njësinë Administrative Mamurras 2  (dy) KP
XVII QKB 2 (dy)    
104 Nëpunës sporteli 2 (dy) KP
XVIII Pallati i Kulturës 13(trembëdhjetë)    
105 Përgjegjës i Pallatit të Kulturës 1(një) KP
106 Bibliotekare 2(dy) KP
107 Libralidhese 1 (nje) KP
108 Regjizor 1(një) KP
109 Skenograf 1(një) KP
110 Kompozitor 1(një) KP
111 Specialist i trashëgimisë kulturore 1(një) KP
112 Specialist i muzeut 1(një) KP
113 Specialist i akustikës skenike 1(një) KP
114 Specialist për qendrën e zërit dhe elektriçist 1(një) KP
115 Specialist i Folklorit 1(një) KP
116 Sanitare 1 (një) KP
XIX Sektori i Çerdhes së Qytetit 13(trembëdhjetë)  
117 Përgjegjës dhe kujdestare 1 (një) KP
118 Kujdestare (me arsim të lartë) 1(një) KP
119 Kujdestare 7(shtatë) KP
120 Kuzhiniere 2 (dy) KP
121 Sanitare 1(një) KP
122 Roje 1(një) KP
XX Sektori i Shërbimeve Mbështetëse (Gjelbërim+ Ndriçim+Dekor) 15(pesëmbëdhjetë)
123 Përgjegjës Sektori 1(një) KP
124 Specialist 1(një) KP
125 Elektriçist 1(një) KP
126 Elektriçist 1(një) KP
127 Marangoz 2 (dy) KP
128 Punëtorë 9 (nëntë) KP
XXI Agjensia e Infrastrukturës Rrugore dhe Shërbimeve Mbështetëse 25 (njëzet e pesë)  
129 Drejtor 1(një) KP
Sektori i Mirëmbajtjes së Rrugëve Rurale       8 (tetë)
130 Specialist teknik i mesëm 1 (një)   KP
131 Manovrator 1 (një)   KP
132 Punëtorë 6 (gjashtë) KP
Brigade e Punëtorëve të Mirëmbajtjes së Rrugëve Urbane, Ndriçimit dhe Dekorit 16(gjashtëmbëdhjetë)
133 Brigadier 1 (një) KP
134 Shofer 1 (një) KP
135 Shofer i mjeteve të rënda 1 (një)
136 Manovrator 1 (një) KP
137 Punëtorë 12(dymbëdhjetë) KP
XXII Njësia Administrative Mamurras 20 (njëzet)    
138 Administrator 1(një) KP
139 Specialist Kadastre 1(një) KP
140 Specialist Veteriner 1(një) KP
141 Sekretar, (Protokoll -Arshivën) 1(nje) KP
142 Inspektor për emergjencat civile 1(një) KP
143 Inspektor per pyjet dhe kullotat 1(një) KP
144 Sanitare 4 (katër) KP
145 Punëtorë pastrimi dhe shërbimesh 10 (dhjetë) KP
XXIII Njësia Administrative Milot 17(shtatëmbëdhjetë)    
146 Administrator 1(një) KP
147 Specialist Kadastre 1(një) KP
148 Specialist Veteriner dhe specialist i protokoll arshivës 1(një) KP
149 Inspektor për emergjencat civile 1(një) KP
150 Inspektor per pyjet dhe kullotat 1(një) KP
151 Sanitare 1(një) KP
152 Punetore pastrami dhe sherbimesh 11(njëmbëdhjetë) KP
XXIV Njësia Administrative Fushë -Kuqe 12(dymbëdhjetë)
153 Administrator 1(një) KP
154 Specialist Kadastre 1(një) KP
155 Inspektor per emergjencat civile dhe specialist i protokoll arshivës 1(një) KP
156 Inspektor per pyjet dhe kullotat 1(një) KP
157 Sanitare 1(një) KP
158 Punetorë 7 (shtatë) KP
XXV Agjensia e Arsimit Parashkollor dhe e Shërbimeve në Arsim 138(njëqind tridhjetë e tetë)    
159 Edukatore kopështi 73(shtatëdhjetë e tre) KP
160 Sanitare 48 ( dyzet e tetë) KP
161  Roje 7 ( shtatë) KP
162 Sekretare 4 (katër) KP
XXVI Sektori i Qendrës Kulturore të Fëmijëve    6 (gjashtë)    
163 Drejtor 1 (një) KP
164 Përgj/Sek/Sportit 1 (një) KP
165 Përgj/Sek/Shkence 1(një) KP
166 Instruktor 1(një) KP
167 Inspektor Efektiv 1(një) KP
168 Sanitare 1(një) KP
XXVII Sektori i Zjarrfikësave 17(shtatëmbëdhjetë)

VKM .616 dt.

24.07.13 (ndryshuar)

169 Kryeinspektor Zjarrëfikës 1 (një) KP
170 Kryezjarrëfikës 4 (katër) KP
171 Zjarrëfikës 4 (katër) KP
172 Asistent Zjarrëfikës 8 (tetë) KP
XXVIII Agjensia e  Administrimit të Pyjeve dhe Kullotave 7 (shtatë)    
173 Drejtor (inxhinier pyjesh) 1 (një) KP
174 Përgjegjës sektori( inxhinier pyjesh) 1 (një) KP
175 Specialist i pyjeve dhe kullotave,( inxhinier pyjesh) 1 (një) KP
176 Specialist( inxhinier pyjesh) 1 (një) KP
177 Roje 3 (tre) KP
XXIV Agjensia e Kullimit dhe Vaditjes                             10 (dhjetë)
178 Përgjegjës i Agjensisë 1 (një) KP
179 Manovratorë 4 (katër) KP
180 Teknik i mesëm 1 (një) KP
181 Punëtorë 4 (kater) KP

 

Gjithsej numëri i punonjësve të Bashkisë Kurbin për vitin 2021 është 450 (Katërqind e pesëdhjetë ), nga ku

  • 180 ( njëqind e tetëdhjetë) punonjës janë në administratën e Bashkisë Kurbin
  • 49 (dyzet e nëntë) punonjës në Njësitë Administrative
  • 221 (dyqind e njëzet e një) punonjës në institucionet në varësi të Bashkisë Kurbin

 

Shënim: Me qëllim përballimin e situatave emergjente me volum dhe intensitet të lartë pune, për sektorë specifikë apo me qellim shfrytëzimin e përkohshëm të ekspertizave teknike, institucioni mund të lidhë kontrata të përkohshme pune me afat të caktuar më pak se një vit kalendarik, me kohë të pjeshme ose jo.

Ngarkohet Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Financës, Drejtoritë e Institucionëve në varësi dhe Administratorët e Njësive Vendore, për zbatimin e këtij Urdhëri.

 

                Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë!

 

KRYETAR

Majlinda CARA