Faqja eshte ne ndertim e siper dhe mund te permbaje informacion te pa sakte!
Home / Programi i transparences

Programi i transparences

 

PROGRAMI I TRANSPARENCËS PËR BASHKINË KURBIN

 

 1. HYRJE

 

Programi i Transparencës vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës Bashkia Kurbin ndërton dhe rrit transparencën në punën e saj institucionale, nën garancinë e Ligjit për të Drejtën e Informimit (LDI). Bashkia Kurbin do të përditësojë herë pas here Programin e Transparencës, në përputhje me pikën 2 të nenit 5 të LDI-së.

Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarisë së punës së Bashkisë Kurbin nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të tij në faqen zyrtare si dhe në mjediset e Zyrës me Një Ndalesë. Programi i transparencës pasqyrohet në rubrika, tekste/përmbajtje, afatin kohor për bërjen publike të tij, mënyrën e bërjes publike si dhe strukturën përkatëse e cila prodhon ose administron dokumentin. Në përmbajtje të programit të transparencës evidentohet skema e publikimit, e cila pasqyron menutë ku adresohet dokumenti në faqen zyrtare në internet.

Dokumentacioni i bërë publik, do të jetë i përditësuar në formë e përmbajtje. Faqja zyrtare e Bashkisë Kurbin, është ndërtuar në atë formë që mundëson informacion për publikun pa kërkesë dhe në format lehtësisht të kuptueshëm. Në rubrikat e faqes zyrtare pasqyrohen edhe informacione që karakterizohen nga kufizime të identifikimit të të dhënave personale për shkak të ruajtjes së privatësisë së individëve/subjekteve të të dhënave, etj.

 

 1. PARIME TË PËRGJITHSHME

 

Parimet kryesore në të cilat mbështetet Programi i Transparencës i Bashkisë Kurbin janë:

 1. “E drejta për informim” është e drejtë Kushtetuese e parashikuar në nenin 23 të saj, e aksesueshme nga të gjithë pa asnjë përjashtim.
 2. Prezumimi i publikimit maksimal të të dhënave: Bashkia Kurbin ushtron funksion publik, për rrjedhojë informacioni që rrjedh nga veprimtaria e tij publikohet në përputhje me legjislacionin në fuqi.
 3. Zbatimi korrekt i ligjit dhe dispozitave ligjore që rregullojnë në mënyrë të posaçme veprimtarinë e Bashkisë Kurbin dhe përkatësisht:

Ligji nr. 139/2015 “Për vetqeverisjen vendore” dhe Ligji nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”.

 1. Informacioni përshtatet në gjuhë të qartë e të kuptueshme.
 2. Organ mbikëqyrës i procedurave të informimit publik është Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.
 3. Rishikimi i programit të transparencës bëhet sipas së njëjtës procedurë, përmes së cilës është bërë miratimi i tij.
 4. Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë:

– i plotë;

– i saktë;

– i përditësuar;

– i thjeshtë në konsultim;

– i kuptueshëm;

– lehtësisht i aksesueshëm;

– i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të autoritetit publik.

 • INFORMACIONI QË BËHET PUBLIK PA KËRKESË

 

Informacioni i lejuar për publikim është shprehimisht i parashikuar në nenin 7 të ligjit Nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit”

Në përputhje me këtë program transparence, Bashkia Kurbin vendos në dispozicion të publikut në faqen e saj të internetit dhe në mjediset e institucionit, kategoritë e mëposhtme të informacionit:

 1. Strukturën organizative të Bashkisë Kurbin;
 2. Tekstet e plota, të ligjeve, të akteve nënligjore, ose ndonjë dokument tjetër që ka lidhje me ushtrimin e funksioneve të tij dhe që prek publikun e gjerë;
 3. Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës;
 4. Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit;
 5. Të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për nëpunësit e tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave të zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave të funksionarëve të lartë të autoritetit publik dhe procedurën që ata ndjekin për të marrë vendime;
 6. Mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet strategjike të punës, raportet e auditimit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si dhe dokumentet që përmbajnë tregues të performancës së autoritetit;
 7. Të dhëna për buxhetin dhe planin e shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e buxhetit. Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara;
 8. Informacion për procedurat e prokurimit apo procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat, përkatësisht, sipas parashikimeve të ligjit nr. 9643, datë 20.12.2006, “Për prokurimin publik”, dhe të ligjit nr. 125/2013, “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, që kryhen për llogari të autoritetit publik, duke përfshirë: listën e kontratave të lidhura, shumën e kontraktuar, palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve apo mallrave të kontraktuara, informacionin për zbatimin dhe monitorimin e kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme;
 1. Informacion për shërbimet që autoriteti i jep publikut, përfshirë standardet për cilësinë e shërbimit, një përshkrim të kategorive dhe formave të ndihmës shoqërore, subvencioneve të dhëna nga autoriteti publik dhe të procedurave për t’i përfituar ato, informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh, çdo informacion tjetër që gjykohet i dobishëm nga autoriteti publik;
 2. Çdo mekanizëm dhe procedurë për bërjen e kërkesave dhe ankesave, në lidhje me veprimet ose mosveprimet e autoritetit publik, procedura, përmes së cilës personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në

hartimin e ligjeve, të politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të Bashkisë Kurbin, një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor autoriteti publik për mbajtjen e dokumentacionit, të llojeve, formave të dokumenteve, si dhe të kategorive të informacionit që bëhet publik pa kërkesë;

 1. Bashkia Kurbin, gjithashtu, krijon dhe arkivon një kopje digjitale të faqes zyrtare të tij në internet, të plotësuar me informacionin që kërkohet në programin e miratuar të transparencës, si dhe për metodat, mekanizmat dhe periodicitetin e publikimit të informacioneve publike, të cilat vihen në dispozicion të publikut pa kërkesë;
 2. Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga Bashkia

Kurbin.

 1. Informacioni i publikuar sipas kësaj skeme, përditësohet sa herë ai ndryshon.

PROGRAMI I TRANSPARENCËS PËR BASHKINË KURBIN

Shkarko tabelen e transparences

Kategoritë e

informacionit publik

pa kërkesë

Baza ligjore Dokumenti/Përmbajtja

Afati kohor për

       publikim

Mënyra e publikimit Struktura përgjegjëse

Përshkrim i structures organizative,

funksioneve dhe detyrave të autoritetit publik

Neni

7/1/a/d

Organigrama

Struktura e pagave

Funksionet dhe detyrat e

Autoritetit Publik

 

Institucionet e varësisë

Menjëherë pas

shprehjes së

ligjshmërisë nga

Prefekti

Zyrtare të

Bashkisë Kurbin

tek menu

www.bashkiakurbin.gov.al

“Transparenca

Koordinatori;

Drejtoria e Juridike dhe

Burimeve Njerëzore

Akte ndërkombëtare

ligje; akte nën ligjore; dokument politikash; dokument tjetër

Neni

7/1/b

Ligji nr. 139/2015 “Për

vetqeverisjen vendore”,

Ligji 119/2014 “Për të drejtën e informimit”,

Ligji 8517, datë 22.07.1999 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”,

Ligji 152/2013 “Për nëpunësin civil”, Ligji 9131, date 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike”,

Ligji 44/2015”Kodi I Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”

Menjëherë

pas botimit në

fletoren zyrtare

Në faqen

zyrtare të

Bashkisë Kurbin

 

Koordinatori;

Drejtoria Juridike dhe e BNJ

Informacion për

procedurat që duhen

ndjekur për të bërë njëkërkesë për informim, adresën postare dheelektronike për

depozitimin e

kërkesave për

informim, si dhe

procedurat e ankimit të vendimit

përkatës.

Neni

7/1/c/g

Ligji nr.119/2014 “për të Drejtën e Informimit”. Informacion shpjegues për

procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim.

Formularin-tip për kërkesë për informacion, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim

Menjëherë pas

miratimit të

programit të

transparencës së

Bashkisë Kurbin

Në faqen

zyrtare të

Bashkisë Kurbin www.bashkiakurbin.gov.al  tek menu

“Transparenca”;

Në zyrën me një ndalesë.

Koordinatori;

Drejtoria Juridike

Të dhëna për

vendndodhjen e zyrave

të autoritetit publik,

orarin e punës,

emrin dhe kontaktet

e koordinatorit për të

drejtën e informimit

Neni7/

1/ç

Dokument me informacion të

detajuar me të dhëna për vendndodhjen e zyrave të Bashkisë Kurbin, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit.

Menjëherë pas

miratimit të

programit të

transparencës së

Bashkisë Kurbin

Në faqen

zyrtare të

Bashkisë Kurbin

www.bashkiakurbin.gov.al

 

tek menu

“Transparenca”

Koordinatori;

Përshkrim

i procedurave të

zgjedhjes,

kompetencave të

funksionarëve të lartë

dhe procedura e

ndjekjes për marrjen e

vendimeve

Neni

7/1/f

Informacion për shërbimet që

autoriteti publik i jep publikut

Menjëherë

Në faqen

zyrtare të

Bashkisë Kurbin

tek menu www.bashkiakurbin.gov.al

 

Koordinatori;

Drejtoritë sipas

shërbimeve që

ofrojnë;

Mekanizmat

monitorues;

raporte auditi;

dokumentet me tregues

performance

Neni7/

1/

dh

Mekanizmat monitories, raporte

auditi, dokumente me tregues

performance.

Menjëherë pas

përfundimit zyrtar

të kontrollit të

autoritetit auditues

Në faqen zyrtare të Bashkisë Kurbin www.bashkiakurbin.gov.al

 

Koordinatori;

Drejtoria Juridike;

Sektori i Auditimit

të Brendshëm

Buxheti

Neni

7/1/e

VKB “Për miratimin e Buxhetit

të Bashkisë Kurbin”

Menjëherë pas

shprehjes së

ligjshmërisë nga

Prefekti i Qarkut

Në faqen

zyrtare të

Bashkisë Kurbin www.bashkiakurbin.gov.al

tek menu

“Transparenca

Koordinatori;

Drejtoria e Financës;

Drejtoria Juridike;

Informacion për

procedurat e

prokurimit

Neni

7/1/e

Ligji nr.9643, date 20.12.2006

“Per prokurimin Publik”;

Ligji nr.125/2013 “Per

koncensionet dhe partneritetin

publik privat”;

Regjistri i prokurimeve

Menjëherë pas

dërgimit në APP

Në faqen

zyrtare të

Bashkisë Kurbin www.bashkiakurbin.gov.al

tek menu

“Transparenca

Koordinatori;

Drejtoria Juridike ;

Shërbimet e autoritetit

për publikun.

Neni

7/1/f

Informacion për shërbimet që

autoriteti publik i jep publikut.

Menjëherë

Në faqen

zyrtare të

Bashkisë Kurbin www.bashkiakurbin.gov.al

tek menu

Koordinatori;

Drejtoritë sipas

shërbimeve që

ofrojnë;

Paraqitja e mendimeve

në hartimin e p/akteve,

etj.

Neni

7/1/gj

p/akt ligjor dhe nënligjor

Në momentin kur

kërkohen

konsultime me

publikun.

Në faqen

zyrtare të

Bashkisë www.bashkiakurbin.gov.al

 

Koordinatori;

Drejtoria Juridike dhe BNJ

Mbajtja e

dokumentacionit nga

AP

 

Neni

7/1/h

Rregullore e brendëshme

Ligji për Arkivat

 

Menjëherë

Në faqen zyrtare të Bashkisë Kurbin www.bashkiakurbin.gov.al

Zyra e Protokoll –

Arkivës.

Koordinatori;

Drejtoria Juridike dhe BNJ

Regjistri i kërkesave

dhe përgjigjeve, sipas

nenit 8

të këtij ligjit nr.119/2014

Neni

7/1/i

Regjistri i kërkesave dhe

përgjigjeve sipas nenit 8 të Ligjit nr.119/2014.

Menjëherë

Në faqen

zyrtare të

Bashkisë Kurbin www.bashkiakurbin.gov.al

Në zyrën me një

ndalesë.

Në zyrën e

Protokoll –

Arkivës.

Koordinatori;

Zyra me një ndalesë;

Zyra e Protokoll –

Arkivës;

Informacione dhe

dokumente që

kërkohen shpesh

Neni

7/1/k

Formularë aplikimi. Menjëherë

Në faqen

zyrtare të

Bashkisë Kurbin www.bashkiakurbin.gov.al

Në zyrën me një

ndalesë

Koordinatori;

Zyra me një ndalesë

Informacione të tjera

të dobishme

Neni

7/1/l

Të gjitha vendimet e Këshillit

Bashkiak;.

Njoftimet e punësimit me të

dhëna sipas përcaktimeve të bëra

nga Ligji nr.152/2013 “Për

nëpunësin civil”;

Informacione mbi aktivitetet e

Bashkisë;

Sipas afateve

ligjore të miratimit

dhe publikimit të

tyre.

Në faqen

zyrtare të

Bashkisë kurbin www.bashkiakurbin.gov.al

Këndi i afishimeve.

Koordinatori;

Drejtoria Juridike;

Drejtoritë përkatëse

sipas aktiviteteve që

zhvillojnë;

 

V. PUBLIKIMI

Në përputhje me këtë program transparence, Bashkia Kurbin vendos në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit dhe në mjediset e Zyrës me Një Ndalesë, kategoritë e mësipërme, në një menu të veçantë të titulluar “Transparenca”.

VI. MONITORIMI

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale monitoron zbatimin e ligjit për të drejtën e informimit, duke nxitur parimin e transparencës në punën e autoriteteve publike, veçanërisht duke sensibilizuar dhe informuar për çështje të së drejtës së informimit. Komisioneri bën rekomandime për autoritetet publike, lidhur me konceptimin dhe zbatimin e programeve institucionale të transparencës.

 

 

KOORDINATOR PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT

HENRIK KOLA

KRYETAR I BASHKISE

ARTUR BARDHI